Přihlášení do HOKEJKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A PRAVIDLA

(dále jen „VOP“)

1 Obecná ustanovení

Weby Hokej.cz, NHL.cz, Hokejka.cz, HokejkaTV.cz (dále jen jako "weby") jsou provozovány společností BPA sport marketing a.s., se sídlem Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČO: 04597605 (dále jen jako „BPA“), která je vlastníkem a provozovatelem, dále výhradním marketingovým partnerem českého hokeje (extraligy ledního hokeje, 1. ligy ledního hokeje, národního týmu, v rámci daných projektů také v oblasti mládežnického hokeje na základě spolupráce s ČSLH). HOKEJKA je komunitní projekt, který si klade za cíl informovat a podporovat komunitu českého hokeje.

2 Projekt HOKEJKA a účast v Hokejce

2.1 HOKEJKA je komunitní projekt, který si klade za cíl informovat a podporovat komunitu českého hokeje. Účast v HOKEJCE je určena fyzickým osobám, ta se stane členem platnou registrací a řádně vyplněným formulářem v souladu s těmito VOP. Po platném zaregistrování je členovi HOKEJKY přiděleno unikátní identifikační číslo (ID), jež slouží pro čerpání výhod a akcí v HOKEJCE (dále jen „Uživatel“ nebo „Držitel ID“). Přidělené ID nelze v rámci uživatelského účtu měnit. Seznam partnerů HOKEJKY (dále jednotlivě jako "Partner" nebo společně jako "Partneři") je dostupný v rámci informačních kanálů HOKEJKY, především pak prostřednictvím internetové stránky Hokejka.cz.

2.2 ID je nepřenosné a výhody Držitele ID mohou být uplatněny pouze při jejím předložení, případně dle podmínek dané akce.

2.3 Držitelem uživatelského účtu s přiděleným ID se může stát každý, který splňuje tyto podmínky:

  • je fyzickou osobou starší 13 let věku,
  • řádně a pravdivě vyplní registrační formulář,
  • požádal svého zákonného zástupce (rodiče) o souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v případě, že je mladší 15 let.

2.4 Registrační formuláře se zjevně nesprávnými nebo nekompletními údaji, které neodpovídají údajům na osobních dokladech, nebudou akceptovány. BPA si vyhrazuje právo v případě potřeby Uživatele kontaktovat za účelem potvrzení správnosti údajů. Pokud se BPA nepodaří ani po tomto kontaktování ověřit uvedené údaje, vyhrazuje si právo Uživatele z HOKEJKY vyloučit.

2.5 Uživatel přihlášením prostřednictvím sítě Facebook stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním těchto VOP a zavazuje se jimi řídit.

2.6 Zaměstnanci BPA či Partneři pro poskytnutí sjednaných výhod, jsou oprávněni po Držiteli ID požadovat prokázání totožnosti osoby, a to zejména za účelem ověření totožnosti a věku Držitele ID, uplatňuje-li Držitel ID u BPA nebo Partnerů nárok na poskytnutí výhod, jejichž poskytnutí je právními předpisy podmíněno dosažením určité minimální věkové hranice. V případě nesplnění podmínky dle věty předchozí BPA i Partner poskytnutí výhody odmítne. Hodnověrným dokladem totožnosti se rozumí zejména občanský průkaz, pas, řidičský průkaz.

2.7 Zaměstnanci BPA či Partnerů nejsou oprávněni údaje z dokladu totožnosti nijak evidovat, zaznamenávat ani kopírovat. Každá fyzická osoba, která splňuje podmínky pro vydání ID, je oprávněna být držitelem pouze jednoho ID.

2.8 Pokud osoba, která ID předložila, odmítne prokázat svoji totožnost, zaměstnanci BPA či Partnerů jsou oprávněni odmítnout vydání či použití takového ID.

2.9 BPA si v případě důvodného podezření, že došlo k porušení všeobecných obchodních podmínek, vyhrazuje právo ID zablokovat nebo zrušit.

2.10 BPA si vyhrazuje právo uživatelský účet s přiděleným ID zrušit, pokud nebylo ID použito v rámci systému déle než 12 měsíců. Použitím se rozumí zejména využití výhody u Partnera prostřednictvím webových stránek Hokejkashop.cz anebo zobrazení účtu Uživatele v systému nebo novinek zaslaných Uživateli prostřednictvím e-mailové zprávy.

2.11 Uživatel má možnost poskytnout BPA souhlas se zasíláním novinek a akčních nabídek v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Tyto informace a novinky mohou obsahovat marketingová nebo reklamní sdělení týkající se zboží a služeb BPA nebo zboží a služeb třetích stran, s nimiž BPA spolupracuje. Uživatel může svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to přes správu jeho uživatelského účtu.

2.12 Držitel uživatelského účtu s přiděleným ID může svou účast v HOKEJCE kdykoliv ukončit či pozastavit, a to na základě písemného oznámení zaslaného na adresu BPA (BPA sport marketing a.s., Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9) nebo na emailovou adresu spravadat@bpa.cz. Svou účast může Uživatel ukončit či pozastavit i přes správu svého uživatelského účtu. Účast v HOKEJCE zaniká uplynutím 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení společnosti BPA nebo zadání požadavku v uživatelském účtu.

3 Ochrana a zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů Uživatelů je BPA v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 110/2019 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí (dále jen „Nařízení“). Zaškrtnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů na internetových stránkách BPA po provedení registrace či při úpravě uživatelského účtu nebo souhlasem o ukládání cookies, dává Uživatel souhlas se zpracováváním svých osobních údajů uvedených v tomto souhlasu (dále jen "souhlas") v návaznosti na Zásady ochrany osobních údajů. V případě, že uživatel udělí nesouhlas s ukládáním cookies, bude tento uživatel započítán jako anonymní uživatel webu a nebude žádným způsobem sledován. Více informací o ochraně osobních údajů pro weby BPA naleznete ZDE.

4 Podmínky užití webových stránek

4.1 Jakékoliv užití webových stránek Hokejka.cz, Hokejkatv.cz, Hokejkaticket.cz a Hokej.cz (dále jen „webové stránky“), nebo jejich jakékoliv části jinak než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru webových stránek. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv BPA a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu webových stránek.

4.2 Na webových stránkách jsou BPA oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu BPA.

4.3 Veškerý obsah webových stránek slouží pouze pro informaci. Obsah webových stránek byl získán ze zdrojů, které BPA považuje za spolehlivé. BPA neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah webových stránek je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na webových stránkách musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na webových stránkách.

4.4 BPA si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu webových stránek.

4.5 Každý návštěvník užívá webové stránky na vlastní riziko. BPA neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním webových stránek a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné, anebo úplné nefunkčnosti. BPA nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování webových stránek a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám, anebo nemožnosti využívání jejich obsahu. BPA neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na webových stránkách, neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na webových stránkách.

5 Placený obsah

5.1. Část obsahu na webových stránkách Hokejkatv.cz je od 1. 10. 2018 přístupný pouze registrovaným Uživatelům, Držitelům ID po splnění podmínek uvedených v odst. 5.3. tohoto článku (dále jen „Placený obsah“).

5.2. Za Placený obsah se považují živé online přenosy utkání Chance ligy (druhá nejvyšší hokejová soutěž seniorů mužů v ČR) v období hokejové sezony, tj. v období mezi prvním a posledním oficiálním hracím dnem daného ročníku a soutěže, které zpravidla začíná v září a zpravidla končí v dubnu následujícího roku (která však může být zkrácena či prodloužena v návaznosti na situaci v dané soutěži či České republice, např. omezení týkající se COVID-19) a přípravná utkání obou soutěží dle aktuálního stavu dané sezony - dále jen také „Streamy“).

5.3. Placený obsah bude Držiteli ID zpřístupněn po úhradě zvoleného období, po které je Uživateli poskytován BPA Placený obsah (dále jen „Předplatné“). Předplatné znamená denní, měsíční, půl sezónní či sezónní úplatu hrazenou Uživatelem za poskytování Placeného obsahu jejíž výše je stanovena na:

5.3.1. Denní Předplatné ve výši 59,- Kč vč. DPH pro Chance ligu. Denní Předplatné je platné vždy jeden den, a to od času zakoupení do 24:00 hodin téhož dne.

5.3.2. Měsíční (30-denní) Předplatné ve výši 109,- Kč vč. DPH pro Chance ligu. Měsíční Předplatné je platné vždy ode dne zakoupení, včetně, po dobu 30 dnů.

5.3.3. Půl sezónní Předplatné ve výši 269,- Kč vč. DPH pro Chance ligu. Půl sezónní Předplatné je platné od ledna 2022 do dubna 2022.

5.3.4. Sezónní Předplatné ve výši 549,- Kč vč. DPH pro Chance ligu. Sezónní předplatné je platné po dobu trvání hokejové sezony.

5.4. Platbu Předplatného provede Uživatel na webových stránkách Hokejkatv.cz přes platební bránu společnosti GOPAY s.r.o. Po úhradě platby budou Uživateli Streamy zpřístupněny bez zbytečného odkladu na dobu podle zvoleného Předplatného.

5.5. BPA je oprávněna měnit rozsah Placeného obsahu, typ a výši Předplatného jakož i ukončit nebo přerušit jeho poskytování.

5.6. Streamy jsou určeny výhradně k osobnímu užití Uživatelů na celém území České i Slovenské republiky bez omezení. Komerční nebo podnikatelské užití Placeného obsahu je výslovně zakázáno. Uživatel není oprávněn Placený obsah jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito VOP. V takovém případě je BPA oprávněna omezit či zrušit Uživateli přístup bez jakéhokoliv nároku na reklamaci či vrácení peněz.

5.7. Uživatel jakožto Držitel jednoho ID může Streamy sledovat pouze na jednom aktivním zařízení, tj. buď na mobilu nebo na stolním počítači nebo na notebooku. Streamy nemohou být sledovány na více zařízeních najednou.

5.8. Streamy jsou vytvářeny především pro prostředí stolních počítačů, notebooků, mobilů, nikoliv však pro tablety a chytré TV. Streamy poskytujeme v maximálním možném rozlišení, které jsou optimalizovány převážně pro PC. BPA proto nenese jakoukoliv odpovědnost za případnou závadnost či vzhled Streamů při jejich sledování na straně Uživatele. BPA neodpovídá za technické problémy na straně Uživatele, zejména pak za kvalitu a typ internetového připojení případně za hardwarové a softwarové vybavení.

5.9. BPA neposkytuje Uživateli žádnou záruku týkající se přerušení Streamů z důvodu poruchy, přerušení či snížení kvality internetového připojení Uživatele, a neručí tedy ani za majetkovou nebo nemajetkovou újmu vzniklou v této souvislosti.

5.10. Uživatel dále bere na vědomí, že BPA nezaručuje a nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Uživatele ani za jeho zařízení a softwarové vybavení, jakož i za funkčnost veřejné internetové sítě. BPA dále jakkoli neručí za obsah stránek BPA (zejména za to, že tento obsah bude plně v souladu s platnými právními předpisy a že bude bezchybný) a ani za to, že stránky BPA nebo zařízení sloužící elektronické komunikaci neobsahují viry, nebo jiné rušivé komponenty.

5.11. Uživatel bere na vědomí, že Placený obsah nemusí být vždy nepřetržitě dostupný, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo z důvodu technických závad mimo kontrolu BPA.

5.12. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Streamů mohou být zobrazována reklamní a/nebo propagační sdělení (reklama). Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje výhradně BPA a je oprávněna jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit. Reklama představuje obsah třetích osob, a BPA proto žádným způsobem neodpovídá za obsah reklamy, anebo odpovídá v minimálním rozsahu právními předpisy požadovaném v případech, kdy BPA svoji odpovědnost nemůže vyloučit. Pro vyloučení pochybností Uživatel a BPA výslovně prohlašují, že BPA neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.

5.13. Reklamace v případě nemožnosti řádného zhlédnutí Placeného obsahu uplatňuje Uživatel prostřednictvím emailové adresy podpora@hokejka.cz. Reklamaci je nutné uplatnit do 48 hodin od okamžiku, kdy Uživatel vadu zjistil. K řádnému uplatnění reklamace je bezpodmínečně nutné, aby Uživatel uvedl všechny informace požadované v emailové zprávě zaslané BPA prostřednictvím emailové adresy podpora@hokejka.cz. BPA vyřídí reklamaci v co nejkratším termínu, zpravidla do 48 hodin od jejího uplatnění, maximálně však do 30 dnů.

5.14. Uživatel bere na vědomí, že reklamaci proti provedení platební transakce ve smyslu, že platba nebyla bankou Uživatele odeslána či byla špatně vyúčtována, lze uplatnit výhradně u poskytovatele platební služby Uživatele.

5.15. Uživatel potvrzuje BPA, že byl řádně obeznámen s těmito VOP.

6 Závěrečná ustanovení

6.1 Společnost je oprávněna kdykoli jednostranně měnit ustanovení těchto VOP, přičemž oznámení o změně bude zveřejněno na Hokejka.cz. Změny VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na Hokejka.cz. V případě nesouhlasu se změnou VOP může Uživatel svou účast v HOKEJCE ukončit způsobem uvedeným v článku 2, odst. 2.12 těchto VOP.

6.2 BPA je oprávněna kdykoli ukončit projekt HOKEJKA bez jakýchkoli právních nároků Držitele ID na jakékoliv peněžní nebo nepeněžní náhrady nebo plnění.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 11. 9. 2023.